มลพิษทางอากาศใน ประเทศวานูอาตู: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

ตำแหน่งที่ตั้ง: Shefa Province »

คุณภาพชีวิตใน ประเทศวานูอาตู

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

ประเทศวานูอาตู 79%

นิวแคลิโดเนีย: 70% ประเทศฟีจี: 55% หมู่เกาะโซโลมอน: 27%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

ประเทศวานูอาตู 75%

หมู่เกาะโซโลมอน: 28%

มลพิษทางอากาศ

ประเทศวานูอาตู 25%

นิวแคลิโดเนีย: 55% ประเทศฟีจี: 43% หมู่เกาะโซโลมอน: 61%

การกําจัดขยะ

ประเทศวานูอาตู 44%

นิวแคลิโดเนีย: 30% ประเทศฟีจี: 45% หมู่เกาะโซโลมอน: 13%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

ประเทศวานูอาตู 88%

นิวแคลิโดเนีย: 75% ประเทศฟีจี: 72% หมู่เกาะโซโลมอน: 44%

ความสะอาดและความสะดวก

ประเทศวานูอาตู 50%

นิวแคลิโดเนีย: 30% ประเทศฟีจี: 48% หมู่เกาะโซโลมอน: 21%

มลพิษทางเสียงและแสง

ประเทศวานูอาตู 65%

นิวแคลิโดเนีย: 45% ประเทศฟีจี: 46% หมู่เกาะโซโลมอน: 65%

มลพิษทางน้ํา

ประเทศวานูอาตู 70%

นิวแคลิโดเนีย: 55% ประเทศฟีจี: 61% หมู่เกาะโซโลมอน: 85%
Source: Numbeo