มลพิษทางอากาศใน ประเทศสิงคโปร์: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

คุณภาพชีวิตใน ประเทศสิงคโปร์

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

ประเทศสิงคโปร์ 80%

ประเทศมาเลเซีย: 54% ประเทศอินโดนีเซีย: 47% ประเทศบรูไน: 66% ประเทศกัมพูชา: 36%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

ประเทศสิงคโปร์ 74%

ประเทศมาเลเซีย: 48% ประเทศอินโดนีเซีย: 46% ประเทศบรูไน: 71% ประเทศกัมพูชา: 32%

มลพิษทางอากาศ

ประเทศสิงคโปร์ 34%

ประเทศมาเลเซีย: 53% ประเทศอินโดนีเซีย: 60% ประเทศบรูไน: 25% ประเทศกัมพูชา: 68%

การกําจัดขยะ

ประเทศสิงคโปร์ 76%

ประเทศมาเลเซีย: 47% ประเทศอินโดนีเซีย: 35% ประเทศบรูไน: 53% ประเทศกัมพูชา: 25%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

ประเทศสิงคโปร์ 85%

ประเทศมาเลเซีย: 56% ประเทศอินโดนีเซีย: 53% ประเทศบรูไน: 70% ประเทศกัมพูชา: 48%

ความสะอาดและความสะดวก

ประเทศสิงคโปร์ 81%

ประเทศมาเลเซีย: 47% ประเทศอินโดนีเซีย: 44% ประเทศบรูไน: 59% ประเทศกัมพูชา: 25%

มลพิษทางเสียงและแสง

ประเทศสิงคโปร์ 50%

ประเทศมาเลเซีย: 49% ประเทศอินโดนีเซีย: 51% ประเทศบรูไน: 28% ประเทศกัมพูชา: 59%

มลพิษทางน้ํา

ประเทศสิงคโปร์ 25%

ประเทศมาเลเซีย: 62% ประเทศอินโดนีเซีย: 62% ประเทศบรูไน: 57% ประเทศกัมพูชา: 73%
Source: Numbeo