มลพิษทางอากาศใน Saint-Martin (French part): ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน