มลพิษทางอากาศใน ไอล์ออฟแมน: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

ตำแหน่งที่ตั้ง: Douglas »

คุณภาพชีวิตใน ไอล์ออฟแมน

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

ไอล์ออฟแมน 78%

สหราชอาณาจักร: 75% ประเทศไอร์แลนด์: 72% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 82% ประเทศเบลเยียม: 64% หมู่เกาะแฟโร: 87%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

ไอล์ออฟแมน 83%

สหราชอาณาจักร: 70% ประเทศไอร์แลนด์: 78% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 88% ประเทศเบลเยียม: 64% หมู่เกาะแฟโร: 100%

มลพิษทางอากาศ

ไอล์ออฟแมน 13%

สหราชอาณาจักร: 37% ประเทศไอร์แลนด์: 24% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 21% ประเทศเบลเยียม: 45% หมู่เกาะแฟโร: 0%

การกําจัดขยะ

ไอล์ออฟแมน 78%

สหราชอาณาจักร: 60% ประเทศไอร์แลนด์: 61% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 79% ประเทศเบลเยียม: 54% หมู่เกาะแฟโร: 88%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

ไอล์ออฟแมน 88%

สหราชอาณาจักร: 75% ประเทศไอร์แลนด์: 72% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 92% ประเทศเบลเยียม: 70% หมู่เกาะแฟโร: 98%

ความสะอาดและความสะดวก

ไอล์ออฟแมน 69%

สหราชอาณาจักร: 53% ประเทศไอร์แลนด์: 52% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 77% ประเทศเบลเยียม: 46% หมู่เกาะแฟโร: 94%

มลพิษทางเสียงและแสง

ไอล์ออฟแมน 12%

สหราชอาณาจักร: 47% ประเทศไอร์แลนด์: 37% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 31% ประเทศเบลเยียม: 54% หมู่เกาะแฟโร: 21%

มลพิษทางน้ํา

ไอล์ออฟแมน 13%

สหราชอาณาจักร: 31% ประเทศไอร์แลนด์: 37% ประเทศเนเธอร์แลนด์: 17% ประเทศเบลเยียม: 42% หมู่เกาะแฟโร: 7.7%
Source: Numbeo